• 943555150
 • info@adarra.es

12_mayo_2021_Boletin

Catálogos

954 vistas
0 Gustos
0 0

Compartir en redes sociales

Compartir enlace

Usar enlace permanente en las redes sociales

Compartir con un amigo

Por favor iniciar sesión para enviar esto document ¡por correo!

Incrustar en su sitio web

Seleccionar página de inicio

7. 7

8. 8

6. 6

9. 9

4. 4 OINARRIZKO BIRSORKUNTZA TASA / NÚMERO REPRODUCTIVO BÁSICO Euskadi (% 95 IC) Araba Bizkaia Gipuzkoa 05/05 0,87 ( 0,84; 0,89 ) 0,82 0,95 0,79 06/05 0,86 ( 0,83; 0,88 ) 0,84 0,94 0,77 07/05 0,85 ( 0,83; 0,88 ) 0,81 0,91 0,79 08/05 0,85 ( 0,83; 0,88 ) 0,75 0,90 0,82 09/05 0,85 ( 0,83; 0,88 ) 0,77 0,88 0,84 10/05 0,85 ( 0,82; 0,88 ) 0 ,80 0,87 0,84 11 /0 5 0, 8 4 ( 0, 8 1 ; 0, 8 7 ) 0 ,77 0,86 0, 82

5. 5 BALIABIDE ASISTENTZIALEN ERABILERA / UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASISTENCIALES ZIUn ospitaleratuak Osakidetzan/ Ingresados en UCI en Osakidetza Ospitaleratze berriak Osakidetzan/ Nuevos ingresos en planta en Osakidetza Osakidetzan ospitaleratuta daudenak / Ingresados en planta en Osakidetza 28 /04 192 83 527 29 /04 189 96 520 30/04 189 95 504 01/05 189 59 504 02/05 195 45 520 03 /0 5 188 92 493 04 /0 5 185 75 463 05 /0 5 183 50 425 06 /0 5 173 66 400 07/05 174 59 371 08/05 171 46 372 09/05 169 32 374 10 /0 5 158 70 359 11 / 0 5 15 9 6 9 349

3. 3 KASU POSITIBO BERRIAK ADIN - TARTEKA / NUEVOS CASOS POSITIV OS POR GRUPOS DE EDAD Kasu positibo kopurua / Número de casos positivos 100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/ Tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes Tasen arrazoia/ Razón de tasas I(D)/I(D - 7) 0 - 18 112 553,56 0 ,81 19 - 39 134 429,47 0,79 40 - 64 173 385,37 0,77 65 - 79 42 237,56 0,74 >=80 17 145,19 0,64 >=65 59 208,35 0,71 Kasu positibo kopurua / Número de casos positivos 100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/ Tasa de incidencia acumulada e n 14 días por 100.000 habitantes Tasen arrazoia/ Razón de tasas I(D)/I(D - 7) 0 - 2 18 393,51 0,88 3 - 5 11 492,93 0,89 6 - 12 35 541,74 0,81 13 - 16 31 656,60 0,75 17 - 18 17 659,87 0,79

16. 16 Zumaia 4 8 7 3 0 2 2 681,80 0,69 Zumarraga 6 3 2 4 3 1 6 651,66 0,72 GIPUZKOA 237 222 238 168 149 163 149 447,77 0,72 OTROS 12 6 2 4 2 1 3 * 14 eguneko tasa 100.000 biztanleko . Tasak kalkulatzeko EUSTATen Bizt anleen Udal - Erroldaren Estatistika n 20 20 ko urtarrilaren 1erako argitaratutako biztanleria hartzen da. / Tasa de 14 días por 100.000 habitantes . Las tasas se calculan con respecto a la población publicada por EUSTAT en la Estadística Municipal de Habitantes para el 1 de enero del 20 20 . https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/ - /PX_2212_ep06b.px ** Inzidentzia tasen arrazoiak - I(D)/I(D - 7) - gaurko 14 eguneko inzidentzia me tatuaren tasa duela astebeteko 14 eguneko inzidentzia metatuaren tasarekin konparatzen du. Tasen arrazoiaren balioa 1en azpitik dagoenean inzidentzia tasak behera egin duela esan nahi du. Duela astebeteko inzidentzia tasa zero den kasuetan “ - “ agertzen da. / La razón de tasas de incidencia - I(D)/I(D - 7) - compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días a fecha de hoy, con la tasa de incidencia acumulada en 14 días de hace una semana. En caso de que el valor de la ratio sea un valor por debajo de 1, signifi ca que la incidencia ha disminuido. Cuando la tasa de incidencia de hace una semana es cero se indica con “ - “. + Semaforoa 14 eguneko inzidentzia tasaren arabera 5.000 biztanletik gorako udalerrietan : berdez < 60, horiz 60 - 299, laranjaz 300 - 3 99 eta gorriz >= 4 00. / Semaforo según la tasa de incidencia acumulada en 14 días en los municipios de más de 5.000 habitantes: en verde <60, en amarillo 60 - 299, en naranja 300 - 3 99 y en rojo >= 4 00.

1. 1 KORONABIRUSAREN EGOERA EPIDEMI O LOGIKOA EUSKADIN (COVID - 19) SITUACIÓN EPI DEMIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS (CO V I D - 19) EN EUSKADI -- RESULTADOS DE TESTS VALIDADOS EL 1 1 / 0 5 /2021 -- Osasun Sailburuordetza / Viceconsejería de Salud COVID Informazio Zerbitzua / Servicio de Información COVID OPEN DATA : Informe honetan argitaratzen diren d atu guztiak h urrengo webgunean dituzue eskuragarri. / Todos los datos publicados en este informe están disponibles en la siguiente página web. https://opendata.euskadi.eus/catalogo/ - /evolucion - del - coronavirus - covid - 19 - en - euskadi/ TXOSTENEAN ORAIN ARTE ARAZTU EDO ZUZENDU DIREN AKATSAK ERRORES DEPURADOS O CORREGIDOS HASTA LA FECHA EN EL INFORME Txosten honen informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. / La información de este informe está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que se corregirá posteriormente. ARAZTU EDO ZUZENDU DIREN AKATSAK ERRORES DEPURADOS O CORREGIDOS Egunero desadostasun txikiak zuzentzen dira bizilekuaren eta testa eskatzen den lurralde hist orikoaren artean. Cada día se corrigen pequeñas discrepancias entre el lugar de residencia y el territorio hist órico desde donde se solicita el test. BIZI BERRI III PLANEKO ADIERAZLEAK / INDICADORES DEL PLAN BIZI BERRI III Indicador Balioa / Valor - Tasa de Incidencia Acumulada en 14 días 384,78 ( - 17,7 3 ) - Índice de reproductividad ( R t – conocida como R 0 ) 0, 8 4 ( - 0,01) - Razón de Tasas 0, 78 ( - 0,0 1 ) - O cupación en camas UCI 15 9 ( + 1 ) - Tasa de Incidencia Acumulada en 14 días en mayores de 65 años. 208 ,35 ( - 13,96 ) - Trazabilidad de los casos (últimos 7 días) 5 4 , 6 % ( - 0,1 %)

2. 2 KORONABIRUSAREN EGOERA EPIDEMI O LOGIKOA EUSKADIN (COVID - 19) SITUACIÓN EPI DEMIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS (CO V I D - 19) EN EUSKADI -- RESULTADOS DE TESTS VALIDADOS EL 1 1 / 0 5 /202 1 -- PC R Antigeno Guztira Egindako test diagnostiko kopurua / Número de test diagnósticos realizados: 6.106 3.578 9.684 Emaitza positibo kopurua / Número de resultados positivos: 250 229 479 Emaitza positiboen ehunekoa / Porcentaje de test positivos: 4,1 % 6,4 % 4,9 % TEST DIAGNOSTIKOA EGITEKO ARRAZOIA EMAITZA POSITIBOA DUTEN KASUETAN / MOTIVO DE REALIZACIÓN DEL TEST DIAGNÓSTICO EN CASOS CON RESULTADO POSITIVO K ontaktu a izatea / Ser contacto * Sintoma k izatea / Ser sintomátic o s * Beste arrazoi bat / Otro moti vo * 05/05 53,7% 34,5% 11,9% 06/05 53,4% 34,3% 12,3% 07/05 54,5% 33,7% 11,9% 08/05 54,0% 33,8% 12,2% 09/05 54,1% 33,8% 12,1% 10/05 54,7% 33,3% 12,0% 11/05 54,6% 33,3% 12,1% * Azken 7 egunetako emaitzen batazbestekoa / Media de los resultados de los últimos 7 días. KASU POSITIBO BERRIAK HERRIALDE HISTORIKOAREN ARABERA / NUEVOS CASOS POSITIVOS SEGÚN SU TERRITORIO HISTÓRICO Kasu positibo kopurua / Número de casos positivos 100.000 biztanleko 14 eguneko inzidentzia tasa metatua/ Tasa de incidencia ac umulada en 14 días por 100.000 habitantes Tasen arrazoia/ Razón de tasas I(D)/I(D - 7) Araba 29 225,92 0,68 Bizkaia 298 384,23 0,85 Gipuzkoa 149 447,77 0,72 Otros 3 Euskadi 479 384,78 0,78

20. 20 Lezo - San Juan 4 0 3 1 3 0 1 292,81 0,63 Loiola 1 0 12 1 0 4 1 681,38 1,06 Oiartzun 3 3 1 0 1 0 0 341,49 0,48 Ondarreta 7 4 4 6 5 6 2 358,53 0,73 Parte Vieja 3 3 2 7 2 2 3 346,82 0,62 Pasai Antxo 1 0 1 1 1 0 1 326,80 0,73 Pasajes San Pedro 6 2 2 0 0 3 1 338,89 0,58 Zarautz – Orio - Aia 7 10 31 6 8 3 7 558,75 0,66 Zumaia - Zestoa - Getaria 5 10 8 4 0 5 4 545,49 0,67 OSI DONOSTIALDEA 133 115 131 97 87 79 80 447,03 0,75 Azkoitia 7 1 0 9 2 2 3 4 758,59 0,81 Azpeitia 4 4 7 1 1 4 1 395,33 0,80 Beasain 4 2 3 5 5 8 2 229,48 0,90 Lazkao 8 1 1 2 3 3 3 466,58 0,91 Legazpi 0 1 4 2 2 1 1 674,05 0,55 Ordizia 2 7 6 5 2 4 3 410,15 0,76 Zumarraga 9 3 3 7 2 3 6 538,13 0,68 OSI GOIERRI - ALTO UR OLA 34 28 33 24 17 26 20 459,56 0,74 Alegia 1 1 4 1 1 1 0 297,84 0,74 Andoain 7 0 2 0 1 2 2 240,57 0,73 Ibarra 2 3 1 0 0 1 1 344,34 0,57 Tolosa 11 14 13 5 6 3 9 557,18 0,89 Villabona 6 6 2 5 5 6 4 526,02 0,58 OSI TOLOSALDEA 27 24 22 11 13 13 16 425,6 3 0,71 Otros 18 12 5 7 11 9 7 *14 eguneko tasa 100.000 biztanleko/ Tasa de 14 días por 100.000 habitantes. ** Inzidentzia tasen arrazoiak - I(D)/I(D - 7) - gaurko 14 eguneko inzidentzia metatuaren tasa duela astebeteko 14 eguneko inzidentzia metatuaren t asarekin konparatzen du. Tasen arrazoiaren balioa 1en azpitik dagoenean inzidentzia tasak behera egin duela esan nahi du. Duela astebeteko inzidentzia tasa zero den kasuetan “ - “ agertzen da. / La razón de tasas de incidencia - I(D)/I(D - 7) - compara la tasa d e incidencia acumulada en 14 días a fecha de hoy, con la incidencia acumulada en 14 días de hace una semana. En caso de que el valor de la ratio sea un valor por debajo de 1, significa que la incidencia ha disminuido. Cuando la tasa de incidencia de hace u na semana es cero se indica con “ - “. + Semaforoa 14 eguneko inzidentzia tasaren arabera: berdez < 60, horiz 60 - 299, laranjaz 300 - 3 99 eta gorriz >= 4 00. / Semaforo según la tasa de incidencia acumulada en 14 días: en verde <60, en amarillo 60 - 299, en naranja 300 - 3 99 y en rojo >= 4 00.

10. 10 PCR POSITIBO BERRIAK EUSKADIKO UDALERRIETAN / NUEVOS POSITIVOS PCR EN LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI . UDALERRIA / MUNICIPIO 05/05 06/05 07/0 5 08/05 09/05 10/05 11/05 Tasa I(D)/I(D - 7) Agurain/Salvatierra 0 1 0 0 0 1 1 93,41 1,25 Alegría - Dulantzi 0 0 0 0 0 0 0 31,85 0,33 Amurrio 4 5 2 1 3 0 1 309,78 0,68 Añana 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Aramaio 0 0 0 1 2 1 0 472,97 2,33 Armiñón 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,00 Arraia - Maeztu 0 0 1 0 0 0 0 136,61 0,50 Arratzua - Ubarrundia 0 0 0 0 0 0 0 193,24 1,00 Artziniega 0 0 0 0 0 1 0 418,63 0,89 Asparrena 0 0 0 0 0 0 0 61,88 0,50 Ayala/Aiara 1 0 1 1 0 1 2 345,42 0,50 Baños de Ebro/Mañueta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Barrundia 0 0 0 0 0 1 0 106,27 - Berantevilla 0 0 0 0 0 1 0 200,40 1,00 Bernedo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Campezo/Kanpezu 1 0 0 0 0 0 0 282,75 0,60 Elburgo/Burgelu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Elciego 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Elvillar/Bilar 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Erriberagoitia/Ribera Alta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Harana/Valle de Arana 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Iruña Oka/Iruña de Oca 0 1 0 0 0 0 1 167,13 0,50 Iruraiz - Gauna 0 0 0 0 0 0 0 183,15 1,00 Kripan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Kuartango 0 0 1 0 0 0 0 268,82 - Labasti da/Bastida 0 0 0 0 0 0 0 320,31 0,31 Lagrán 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Laguardia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lanciego/Lantziego 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lantarón 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lapuebla de Labarca 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Laudio/Llodio 11 5 6 0 5 1 1 435,94 0,68 L egutio 0 1 1 1 0 0 0 218,34 2,00 Leza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Moreda de Álava/Moreda Araba 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Navaridas 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Okondo 0 0 0 0 0 0 0 164,34 0,40

17. 17 PCR POSITIBO BERRIA K EUSKADIKO OSASUN EREMUETAN / NUEVOS POSITIVOS PC R EN LAS ZONAS DE SALUD DE EUSKADI Alfabetoz ordenatuta. / Ordenado alfabéticamente . OSASUN - EREMUAK/ZONAS DE SALUD 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 Tasa* + I(D)/I(D - 7) ** Abetxuko 0 0 0 0 0 0 0 78,72 0,50 Aranbizkarra I 2 2 2 2 0 0 2 139,03 0,81 Aranbizkarra II 0 4 4 3 0 0 0 243,15 0,81 Casco Viejo (Vitoria) 11 1 0 0 4 0 0 152,41 0,60 Gazalbide Txagorritxu 3 2 0 4 0 1 0 186,12 0,69 La Habana 5 2 1 2 0 1 2 257,24 0,79 Lakua - Arriaga 3 3 2 2 0 4 2 174,98 0,96 Lakuabizkarra 9 9 5 2 4 4 4 268,9 9 0,90 Llanada Alavesa 0 1 0 0 0 2 1 57,64 0,78 Montaña alavesa 1 0 1 0 0 0 0 179,53 0,57 Norte - Villarreal 0 3 1 2 0 1 0 464,79 0,42 Norte - Zuya 3 1 1 1 2 1 1 324,68 1,29 Olaguibel 4 7 2 2 2 1 0 152,15 0,67 Olarizu 1 3 2 3 4 1 4 224,09 0,71 Salburua 2 3 2 1 0 3 0 191,20 0,54 San Martín 4 7 1 1 2 1 3 192,73 0,69 Sansomendi 0 1 0 0 1 0 2 203,86 0,40 Valles Alaveses I 0 0 0 0 0 0 1 105,98 0,56 Valles Alaveses II 0 2 0 0 0 1 0 206,61 0,71 Zabalgana 1 2 3 2 1 2 1 207,71 0,49 Zaramaga 1 3 4 1 0 2 2 24 9,24 0,67 OSI ARABA 50 56 31 28 20 25 25 197,78 0,67 Rioja 0 0 0 0 0 0 0 54,73 0,22 OSI ARABAKO ERRIOXA 0 0 0 0 0 0 0 54,73 0,22 Desierto / Urban 3 3 2 4 2 5 2 390,75 0,95 La Paz 7 6 4 1 3 5 4 258,22 0,83 Lutxana 3 3 4 1 0 1 0 242,10 1,00 Rontegi 4 6 3 4 2 2 4 449,02 0,91 San Vicente 6 4 3 5 2 8 0 330,20 0,88 Sestao Kueto 1 5 3 3 4 8 2 488,90 1,02 Sestao Markonzaga 5 8 3 5 3 4 11 403,2 3 0,95 Zaballa C.S. 6 8 3 0 1 4 4 359,96 0,87 Zuazo 9 10 4 2 5 2 5 445,09 1,10 OSI BARAKALDO SESTAO 44 53 29 25 22 39 32 369,27 0,94 Abadiño - Elorrio - Berriz 2 0 3 1 3 4 2 144,93 0,85 Aiala 6 5 3 4 5 4 7 395,67 0,73 Amorebieta 4 6 4 0 2 6 3 277,12 1,12 Arratia 2 10 4 4 5 4 6 385,65 1,43

15. 15 Hernani 10 4 12 4 7 10 6 561,52 0,81 Hernialde 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Hondarribia 1 3 2 0 0 3 9 312,06 0,70 Ibarra 2 1 1 0 0 0 0 371,57 0,52 Idiazabal 2 0 1 0 0 1 2 336,13 1,14 Ikaztegieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Irun 17 18 19 14 13 17 11 413,57 0,77 Irura 0 0 0 0 0 0 0 441,50 0,44 Itsasondo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Larraul 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lasarte - Oria 8 3 5 11 6 2 6 514,57 0,78 Lazkao 2 1 1 1 1 0 0 195,31 0,61 Leaburu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Legazpi 0 1 4 2 2 1 1 689,74 0,54 Legorreta 0 0 0 0 1 0 0 268,46 0,57 Leintz Gatzaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lezo 4 0 3 0 2 0 0 296,05 0,60 Lizartza 0 0 0 0 0 1 0 308,17 2,00 Mendaro 0 1 0 1 0 0 0 189,13 0,57 Mutiloa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Mutriku 0 0 1 0 0 0 0 9 4,09 0,29 Oiartzun 3 3 1 0 1 0 0 347,19 0,48 Olaberria 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Oñati 11 8 7 3 4 5 3 810,95 0,63 Ordizia 1 5 5 5 2 4 3 446,87 0,79 Orendain 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Orexa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Orio 0 1 6 3 2 0 0 456,62 0,74 Ormaiztegi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Pasaia 5 2 1 2 2 2 3 304,99 0,59 Segura 1 0 0 0 0 0 0 391,39 0,60 Soraluze - Placencia de las Armas 0 0 0 0 0 0 0 100,65 0,33 Tolosa 10 14 13 5 6 3 9 597,94 0,89 Urnieta 2 1 1 1 0 2 0 225,48 0,56 Urretxu 3 0 1 3 0 2 0 541,81 0,70 Usurbil 4 6 0 1 2 0 3 618,26 0,81 Villabona 2 1 1 1 3 2 0 405,61 0,53 Zaldibia 0 0 1 0 0 0 0 422,20 0,41 Zarautz 8 6 24 2 5 3 6 586,80 0,63 Zegama 0 0 1 0 0 0 0 65,75 0,20 Zerain 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Zestoa 0 1 1 0 0 1 2 487,93 0,90 Zizurkil 0 3 1 0 0 1 4 428,34 0,43

14. 14 Abaltzisketa 0 1 2 0 0 0 0 955,41 - Aduna 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Aia 0 3 1 1 1 0 0 906,80 0,82 Aizarnazabal 0 0 0 1 0 1 0 650,20 0,45 Alegia 0 0 0 0 0 0 0 222,47 0,33 Albiztur 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Alkiza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Altzaga 0 2 0 0 0 0 0 2732,24 1,67 Altzo 0 0 0 0 0 0 0 769,23 0,75 Amezketa 1 0 1 1 0 1 0 543,48 5,00 Andoain 8 0 2 0 1 2 2 246,86 0,76 Anoeta 2 1 0 2 0 3 0 1133,00 0,72 Antzuola 0 0 0 0 0 0 0 275,36 0,43 Arama 1 0 0 0 0 0 0 490 ,20 - Aretxabaleta 3 3 1 3 2 3 0 635,59 0,82 Arrasate/Mondragón 2 7 4 4 5 3 5 366,81 0,55 Asteasu 1 1 0 2 2 0 0 1025,64 1,00 Astigarraga 4 4 1 2 1 1 3 554,39 0,77 Ataun 6 0 0 1 2 3 3 1717,23 1,76 Azkoitia 7 10 9 2 2 3 4 759,41 0,80 Azpeitia 4 4 6 1 1 2 1 354,80 0,74 Baliarrain 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Beasain 1 2 1 5 5 8 0 271,02 1,12 Beizama 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Belauntza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Berastegi 1 0 0 0 0 0 1 475,29 0,83 Bergara 3 2 3 0 2 3 2 345,84 0,57 Berrobi 0 0 0 0 0 0 0 163,13 1,0 0 Bidania - Goiatz 0 0 1 0 0 0 0 357,14 1,00 Deba 0 0 2 2 0 3 0 550,16 0,46 Donostia / San Sebastián 63 58 62 60 45 50 33 465,48 0,79 Eibar 3 10 8 5 2 8 3 298,46 0,82 Elduain 0 0 0 0 0 0 0 411,52 0,20 Elgeta 0 0 0 0 0 0 0 176,83 0,15 Elgoibar 1 1 1 3 1 0 1 199,31 0,62 Errenteria 18 15 5 7 14 4 15 438,07 0,78 Errezil 0 0 1 0 0 1 0 1449,28 1,29 Eskoriatza 2 3 5 0 1 0 0 877,41 0,86 Ezkio - Itsaso 0 0 0 0 0 0 0 315,46 0,33 Gabiria 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Gaintza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Gaztelu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Getaria 0 1 0 0 0 1 0 212,01 0,35

12. 12 Bilbao 124 109 125 97 65 87 102 460,92 0,85 Busturia 0 0 0 1 0 0 0 61,65 1,00 Derio 4 0 1 0 0 2 0 197,90 0,50 Dima 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Durango 9 2 3 1 0 3 6 262,08 0,81 Ea 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Elantxobe 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Elorrio 1 0 2 0 0 0 0 6 7,13 1,25 Erandio 3 7 5 6 3 5 13 392,91 0,82 Ereño 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Ermua 2 4 1 3 0 2 1 280,92 0,65 Errigoiti 0 0 0 0 0 0 0 204,08 0,50 Etxebarri 2 1 2 0 8 2 1 279,23 1,28 Etxebarria 0 0 0 0 0 1 0 1208,05 1,00 Forua 0 0 0 0 0 1 0 221,24 0,67 Fruiz 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Galdakao 10 17 13 8 7 6 17 552,67 1,01 Galdames 0 0 0 0 0 0 1 118,48 0,33 Gamiz - Fika 1 3 0 0 0 0 0 587,80 1,00 Garai 0 0 0 0 0 0 0 309,60 1,00 Gatika 0 0 0 0 0 1 0 181,93 1,00 Gautegiz Arteaga 0 0 0 0 0 0 0 118,06 1,00 Ge rnika - Lumo 4 0 6 3 0 0 2 243,93 1,00 Getxo 21 26 28 18 11 21 14 349,56 0,87 Gizaburuaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Gordexola 0 0 0 0 1 0 1 290,19 1,67 Gorliz 1 0 0 1 1 1 0 168,49 0,91 Güeñes 0 0 0 0 0 1 1 167,61 0,61 Ibarrangelu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Igorr e 2 2 4 4 4 3 2 759,37 1,68 Ispaster 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Iurreta 1 2 0 0 0 1 6 325,38 4,00 Izurtza 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Karrantza Harana/Valle de Carranza 1 0 0 0 0 0 0 35,29 0,33 Kortezubi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lanestosa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Lar rabetzu 1 0 0 0 0 1 2 438,60 1,00 Laukiz 0 1 0 0 0 0 0 83,54 0,50 Leioa 8 13 11 6 2 6 12 499,62 0,77 Lekeitio 0 0 2 1 0 0 0 235,23 0,46 Lemoa 0 1 0 0 0 0 0 82,69 0,30 Lemoiz 0 0 0 0 0 0 0 79,55 1,00 Lezama 0 0 0 3 2 4 0 580,19 1,75

11. 11 Oyón - Oion 0 0 0 0 0 0 0 28,40 1,00 Peñacerrada - Urizaharra 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Ribera Baja/Erribera Beitia 0 1 0 0 0 0 0 62,46 0,33 Samaniego 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 San Millán/Donemiliaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Urkabustaiz 2 1 1 1 0 0 1 482,76 7,00 Valdegovía/Gaubea 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Villabuena de Álava/Eskuernaga 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Vitoria - Gasteiz 46 54 29 25 18 24 22 222,91 0,68 Yécora/Iekora 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Zalduondo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Zambrana 0 1 0 0 0 0 0 448,43 2,00 Zigoitia 1 0 0 0 1 0 0 175,75 1,00 Zuia 0 0 0 0 1 1 0 338,70 0,80 ARABA 66 70 42 30 30 32 29 225,92 0,68 Abadiño 0 0 0 1 1 3 0 154,76 0,92 Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 11 0 2 2 4 4 2 368,38 2,06 Ajangiz 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Alonsotegi 1 0 0 1 0 1 1 354,36 1,25 Amorebieta - Etxano 4 6 4 0 1 6 3 285,12 1,10 Amoroto 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Arakaldo 0 1 0 0 1 0 0 3529,41 1,50 Arantzazu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Areatza 1 1 0 0 0 1 1 406,50 2,50 Arrankudiaga 0 0 0 0 0 0 1 196,46 1,00 Arratzu 2 0 0 0 0 2 0 1463,41 3,00 Arrieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Arrigorriaga 1 4 1 2 0 0 1 267,94 0,68 Artea 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Artzentales 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Atxondo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Aulesti 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Bakio 0 0 1 1 0 0 0 532,93 0,78 Balmaseda 1 1 2 5 4 1 0 314,22 1,04 Barakaldo 39 39 23 17 15 27 19 3 61,62 0,91 Barrika 0 0 0 0 0 2 0 195,95 0,75 Basauri 20 12 13 3 9 9 12 375,89 0,93 Bedia 0 5 0 0 1 0 1 953,29 2,50 Berango 1 4 1 2 0 1 0 165,18 0,63 Bermeo 3 2 1 5 1 4 4 277,94 0,71 Berriatua 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Berriz 1 0 1 0 2 0 2 235,95 0,73

18. 18 Arrigorriaga 3 0 0 1 0 0 2 139,10 0,44 Basauri - Ariz 9 9 9 3 3 5 10 327,03 0 ,87 Basauri - Kareaga 11 3 4 0 5 4 2 431,26 1,06 Bermeo 3 2 1 5 1 4 4 245,98 0,71 Durango 11 4 3 1 0 4 12 251,69 0,94 Etxebarri 2 1 2 0 8 2 1 297,43 1,33 Galdakao 12 17 13 8 7 7 19 554,89 1,02 Gernika 5 0 6 3 0 1 2 233,82 1,00 Gernikaldea 1 0 0 0 0 3 1 131,54 0,77 Lekeitio 0 0 5 1 0 0 2 239,83 0,52 Llodio 11 7 7 0 6 1 1 402,21 0,70 Markina - Xemein 0 0 0 0 0 1 1 354,99 0,85 Ondarroa 1 0 1 0 1 1 0 282,60 0,41 OSI BARRUALDE - GALDAKAO 83 64 65 31 46 51 75 312,11 0,85 Basurto 7 7 5 2 5 6 10 414,47 0,8 9 Begoña 3 3 2 2 3 1 0 298,58 0,68 Bolueta 2 1 4 4 6 1 8 555,96 0,82 Bombero Etxaniz 12 17 7 12 7 8 6 527,70 0,77 Casco Viejo (Bilbao) 4 3 6 6 1 3 6 425,82 1,19 Deusto 12 6 6 7 5 3 6 383,13 0,85 Gazteleku 7 9 13 8 5 6 6 539,35 0,92 Indautxu 10 3 6 8 0 5 5 360,20 0,76 Javier Sáenz de Buruaga 1 1 3 0 0 3 4 308,29 0,55 Karmelo 2 2 2 3 2 7 3 400,80 0,68 La Peña 0 3 5 2 1 0 3 412,29 0,91 Mina del Morro 2 4 1 5 4 3 3 439,26 0,73 Miribilla - La Merced 10 5 10 8 2 9 4 562,54 0,80 Otxarkoaga 6 10 10 4 2 2 5 564,82 1,08 Rekalde 9 11 16 11 6 1 4 397,93 0,90 San Adrián 4 3 5 1 1 3 2 644,46 0,82 San Ignacio 7 7 8 3 4 5 3 400,87 0,83 Santutxu - Solokoetxe 11 8 10 6 1 7 8 534,20 1,07 Txurdinaga 6 1 2 3 1 2 4 320,84 0,98 Zorroza 4 5 0 1 2 5 5 369,96 1,06 Zur baran 2 1 4 3 1 4 5 489,38 0,92 OSI BILBAO - BASURTO 121 110 125 99 59 84 100 443,40 0,85 Abanto - Muskiz 15 2 3 5 5 5 9 482,32 1,06 Balmaseda 2 1 2 5 4 1 0 204,22 0,92 Buenavista 2 2 4 4 3 2 8 456,86 0,81 Güeñes 0 0 0 0 0 0 1 146,18 0,60 Ortuella 0 0 1 0 1 2 0 212,44 0,64 Portugalete - Centro 4 2 2 3 1 2 2 254,80 0,61 Portugalete - Repelega 5 2 4 3 3 1 5 257,45 0,82

19. 19 Santurtzi - Centro - Mamariga 4 4 4 1 2 0 6 356,05 0,72 Santurtzi Kabiezes 13 11 6 5 2 3 0 439,24 0,91 Trapagaran 6 4 3 4 4 4 6 645,81 0,86 Zalla 2 3 0 2 1 2 5 255,54 1,03 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES 53 31 29 32 26 22 42 352,98 0,83 Alango 5 5 8 3 3 3 0 330,37 0,68 Algorta 11 8 11 13 6 17 4 370,95 1,00 Astrabudua 0 5 3 0 3 1 7 343,51 0,62 Erandio 3 2 2 6 0 4 6 411,44 1,00 Gorliz - Plentzia 1 2 0 1 1 3 0 163,93 0,74 Las Arenas 5 21 12 3 5 3 12 373,52 0,89 Leioa 7 4 8 5 0 5 10 424,00 0,72 Mungia 16 7 9 3 2 7 4 488,71 0,87 Sopela 7 10 3 4 2 12 3 329,25 0,70 Txorierri 10 2 2 6 3 11 1 417,48 0,89 OSI URIBE 65 66 58 44 25 66 47 377, 11 0,82 Arrasate 2 7 4 5 7 2 5 346,27 0,58 Bergara 3 2 3 0 2 3 2 325,89 0,51 Oñati 11 8 7 3 3 5 3 780,65 0,62 Valle de Leniz 5 7 6 3 3 4 0 725,52 0,86 OSI ALTO DEBA 21 24 20 11 15 14 10 483,04 0,63 Dumboa 4 4 8 2 6 7 8 321,33 0,73 Hondarribia 1 3 2 0 0 3 9 307,57 0,71 Irun - Centro 13 14 10 11 6 10 3 386,95 0,80 OSI BIDASOA 18 21 20 13 12 20 20 347,56 0,76 Deba 0 0 2 2 0 3 0 307,52 0,41 Eibar 3 7 6 2 1 7 3 307,79 0,87 Elgoibar 1 2 1 4 1 0 1 170,49 0,56 Ermua 2 4 1 3 0 2 1 278,42 0,63 Torrekua 0 2 2 3 1 1 0 214,29 0,68 OSI DEBABARRENA 6 15 12 14 3 13 5 255,81 0,62 Aiete 6 1 2 5 5 0 5 505,37 0,84 Alza - Roteta 10 8 10 12 3 6 2 566,47 0,93 Amara Berri 8 14 11 7 13 16 8 526,11 0,77 Amara Centro 9 5 5 5 4 7 3 389,28 1,06 Beraun - Errenteria 5 4 3 2 7 2 4 473,31 0,81 Bidebieta 3 1 0 3 0 0 0 180,38 0,59 Egia 2 7 5 3 1 2 5 399,03 0,63 Gros 9 12 5 8 9 4 3 347,83 0,79 Hernani - Urnieta - Astigarraga 17 9 14 7 9 13 9 478,65 0,79 Intxaurrondo 1 1 3 2 2 2 1 376,80 0,69 Iztieta - Errenteria 13 11 3 5 7 2 11 409,90 0,77 Lasarte - Usurbil 13 10 6 12 7 2 9 534,02 0,81

13. 13 Loiu 1 0 1 0 0 0 0 475,98 0,48 Mallabia 0 0 0 0 0 0 0 336,13 0,57 Mañaria 1 0 0 0 0 0 0 191,57 - Markina - Xemein 0 0 0 0 0 0 1 199,00 0,77 Maruri - Jatabe 0 0 1 0 0 0 0 218,34 1,00 Mendata 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Mendexa 0 0 3 0 0 0 2 1483,05 1,75 Meñaka 0 0 1 0 0 0 0 994 ,32 1,17 Morga 0 0 0 0 0 0 0 258,40 0,33 Mundaka 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Mungia 15 4 6 2 2 6 4 572,98 0,88 Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Murueta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Muskiz 3 2 1 3 1 2 7 641,80 0,77 Muxika 0 0 0 0 0 0 1 133,78 1,00 Nabarniz 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Ondarroa 1 0 0 0 1 1 0 303,49 0,41 Orozko 0 0 1 0 0 0 0 190,04 0,63 Ortuella 0 0 1 0 1 2 0 192,54 0,62 Otxandio 0 1 0 1 0 0 0 959,41 0,28 Plentzia 0 2 0 0 0 1 0 181,82 0,57 Portugalete 9 5 9 9 7 5 13 292,51 0,75 Santurtzi 19 15 11 7 5 3 8 407,03 0,83 Sestao 6 13 6 8 6 12 14 444,10 0,98 Sondika 0 0 0 1 0 2 0 264,67 0,60 Sopela 3 4 2 2 2 10 3 409,87 0,81 Sopuerta 0 0 0 0 0 0 0 119,43 0,75 Sukarrieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Trucios - Turtzioz 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Ubide 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Ugao - Miraballes 0 0 0 0 0 0 1 73,03 0,30 Urduliz 3 2 0 0 0 1 0 420,82 0,56 Urduña/Orduña 1 0 0 2 2 2 4 661,47 0,93 Valle de Trápaga - Trapagaran 6 3 3 4 3 4 6 641,08 0,84 Zaldibar 0 0 0 0 0 0 0 98,52 0,50 Zalla 2 3 0 2 1 1 3 296,17 1,09 Zamudio 5 2 0 2 1 4 1 905,52 1,88 Zaratamo 2 0 0 0 0 0 0 425,02 0,64 Zeanuri 0 1 0 0 0 0 2 398,72 1,67 Zeberio 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zierbena 1 1 0 0 0 0 0 590,55 0,90 Ziortza - Bolibar 0 0 0 0 0 0 0 683,37 1,00 BIZKAIA 358 321 298 2 34 175 265 298 384,23 0,85

Vistas

 • 954 Vistas totales
 • 692 Vistas del sitio web
 • 262 Vistas incrustadas

Acciones

 • 0 Compartir socialmente
 • 0 Me gusta
 • 0 No me gusta
 • 0 Comentarios

Veces compartido

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Incrusta 4

 • 9 adarra.es
 • 13 www.adarra.es
 • 2 adarra.treytux.com
 • 2 152.228.178.69
  No hay presentaciones disponibles